Gündem

Piyasadan haberler

AKFGY… Yönetim Kurulu 01.06.2021 tarihinde; -Sermaye Piyasası Kanunu’nun 23. maddesi ve ilgili sair hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nun “Birleşme ve Bölünme Tebliği” (II-23.2) (“Tebliğ”) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, sermayesine %100 oranında iştirak etmiş olduğu doğrudan bağlı ortaklığı Isparta Yurt Yatırımları Anonim Şirketi’ni ve Masanda Turizm Yatırımları Anonim Şirketi’ni tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirket tarafından “devir alınması” suretiyle, Şirket bünyesinde birleşilmesine (“Birleşme”), -Şirket, Isparta Yurt Yatırımları Anonim Şirketi’nin ve Masanda Turizm Yatırımları Anonim Şirketi’nin oy hakkı veren paylarının tamamına sahip tek ortak olduğundan ve bu sebeple Birleşme işlemi neticesinde Şirkette sermaye artırımı yapılmayacağından, Birleşme’nin TTK’nın 155 ve 156. maddeleri ile Tebliğ’in 13. maddesi kapsamında “kolaylaştırılmış usulde birleşme” hükümleri dahilinde yürütülmesine, -Kolaylaştırılmış usulde yapılacak birleşme işleminde, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 24.maddesi ve ilgili sair hükümleri ile SPK’nın “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği” (II-23.1) hükümlerine göre; herhangi bir ayrılma hakkı doğmayacağı hususunda yatırımcıların bilgilendirilmesine, -Birleşme işleminde, Sermaye Piyasası Kuruluna yapılacak başvuru kapsamında, Birleşme’ye taraf şirketlerin SPK’nın muhasebe standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırladıkları 31.12.2020 tarihli finansal tablolarının esas alınmasına, -Söz konusu Birleşme işlemi kapsamında, Birleşme Sözleşmesi’nin kabulüne, -Birleşme işlemi kolaylaştırılmış usulde yapılacağından, ilgili mevzuat düzenlemeleri uyarınca birleşme raporu, bağımsız denetim raporu ve uzman görüşü alınmasına gerek olmadığına, -Gerekli bilgi ve belgeler ile SPK’ya ve ilgili yerlere başvuru yapılmasına, gerekli onaylar alındıktan sonra işbu kararın tescil ve ilanına, -Birleşme’ye ilişkin gerekli iş ve işlemlerin ifası ile ilgili olarak, Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket imza sirkülerine göre ve Şirket Genel Müdürü Sertac Fuad Karaağaoğlu’nun yetkili ve görevli kılınmasına, oybirliği ile karar vermiştir. Masanda Turizm Yatırımları Anonim Şirketi’nin söz konusu birleşmeye konu olabilmesi için gerekli olan Kültür ve Turizm Bakanlığı onayı 01.06.2021 tarihinde alınmış olup Birleşme işlemi için SPK’ya başvuru gerçekleştirilecektir.

AKSEN… 15 Mart 2021 tarihli Özel Durum Açıklamasında da belirtildiği üzere, Aksa Enerji Üretim A.Ş’nin %100 oranındaki bağlı ortaklığı “Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş.”, Gürcistan’a 16-31 Mart 2021 tarihleri arasında 530 MW kapasiteye kadar enerji ihracatı faaliyeti gerçekleştirmişti. Aksa Aksen Enerji Ticareti A.Ş.’nin komşu ülkelerle enerji ticareti faaliyetleri kapsamında, bu defa Gürcistan’dan 1 ay süreyle (01 Haziran 2021-30 Haziran 2021 tarihleri arasında) 52,5 MW kapasiteye kadar elektrik enerjisi ithalatı yapmak amacıyla TEİAŞ ve EPDK’ya yapılan başvuru onaylanmıştır. Bahsi geçen ithalat faaliyeti 1 Haziran 2021 tarihi itibarıyla başlamıştır.

ASELS… ASELSAN ile Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında “Elektronik Denetleme Sistemi, Değişken Mesaj İşareti (DMİ) Ve Akıllı Kavşak Yönetim Sistemi Malzeme Alımı Ve Montaj” işi ile ilgili olarak, toplam bedeli 227.291.679,- TL tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2022 yılında gerçekleştirilecektir.

BERA… Şirket tarafından 09.12.2019 tarihinde yapılan KAP açıklamasında 7194 sayılı Kanunun 41. maddesiyle 3332 sayılı Kanuna eklenen geçici 4. madde hükmü ile, Borsa İstanbul’da İşlem gören ve içinde Holdingin de bulunduğu bazı ortaklıkların, ortaklık ilişkisine müteallik ihtilafların çözümünü kapsayan yasal düzenlemenin de yer aldığı belirtilerek, bu Kanun kapsamında Şirketin taraf olduğu bir kısım ortaklık davalarının da “hüküm kurulmaksızın” sona ermesinin beklendiği ve bu davaların sona ermesi ile birlikte, Şirketçe yatırılan ve yargı mercilerinde bekleyen yaklaşık 155 milyon Türk Lirası düzeyindeki nakit paradan 15 milyon TL düzeyinde yargılama giderleri ile maktu vekalet ücretleri kapsamında bir nakit çıkışı sonrasında Holdinge 140 milyon TL düzeyinde nakit girişinin olacağının hesaplandığı ifade edilmiştir. 31.05.2021 tarihi itibariyle yapılan bu açıklama kapsamında yargı mercileri tarafından verilen kararlar çerçevesinde bu güne kadar 142.019.468.-TL nakit girişi, 17.992.564.-TL yargılama ve vekalet ücretleri ödenerek nakit çıkışı olmuş, net olarak toplam 124.026.904.-TL nakit girişi sağlanmıştır.

DARDL… Şirket sermayesinin 36.553.233,12 TL’sını (%68,60) temsil eden Niyazi Önen’in şahıs olarak sahibi olduğu hisse senetlerinin, %100 sermayesi Niyazi Önen’e ait olan Niyazi Önen Holding AŞ’ne (kendi Holding şirketine) devredildiği tarafımıza bildirilmiştir. Bu işlem şirket hâkim ortaklığında bir değişiklik yaratmamaktadır.

DGHOL… Sermayesinin yüzde 50’sine sahip olunan ve ortak girişim metodu ile muhasebeleştirilen iştirak Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi’nin (n11.com) paylarının halka arzına ilişkin olarak 20 Mayıs 2021 tarihinde halka arz izahnamesi ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru gerçekleştirilmiştir. Şirket, halka arz süreci de başta gelmek üzere, ortak girişimde bulunduğu diğer ortağı ile birlikte her türlü finansal ve stratejik girişim ve yatırımları değerlendirmektedir. Değerlendirilen bu farklı opsiyonlar ışığında, halka arz süreci ile devam edilmeye karar verilmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu’na güncellenmiş bir halka arz izahnamesi ile tekrar başvuru yapılacak ve süreç devam edecektir.

 DOGUB… Şirket 2020 yılı zararla sonuçlandığından Genel Kurulda pay sahiplerine kar dağıtımı kararı alınmamıştır.

 ETILR… 24.05.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yapılan açıklama doğrultusunda Altınyağ Madencilik Ve Enerji Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (“ALMAD”) ve Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic. A.Ş.’nin sahip olduğu 40.000.000.-TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin % 38,96’sını temsil eden toplam 15.584.053,63 TL nominal değerdeki imtiyazlı paylarında dahil olduğu payların 3,3047 TL beher pay fiyatı üzerinden, İzzettin Kaplan ve Mehmet Hilmi Soylu’ya devrine ilişkin Altınyağ Madencilik Ve Enerji Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ve Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş. ile Mehmet Hilmi Soylu ve İzzettin Kaplan arasında Hisse Alım Satım sözleşmesi tanzim edildiği kamuoyuna duyurulmuştu. Ayrıca 24.05.2021 tarihinde Altınyağ Madencilik Ve Enerji Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ve Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic. A.Ş.’nin sahip olduğu, Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş.’nin (“ETILR”) 15.584.053,63 TL nominal değerdeki paylarının satışına ilişkin 51.500.000 TL’lik hisse satış bedeli Altınyağ Madencilik Ve Enerji Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ve Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic. A.Ş. tarafından tahsil edildiği kamuoyuna duyurulmuştur. Söz konusu pay devir işlemleri nedeniyle, bahsi geçen Mehmet Hilmi Soylu ve İzzettin Kaplan 24.05.2021 tarihi itibarıyla yönetim kontrolünü elde etmiş bulunmakta olup, (II-26.1) sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği gereği zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğü doğmuştur. Zorunlu Pay Alım Teklifi fiyatı Pay Alım Teklifi Tebliği’nin 15. maddesinin 1. fıkrasına göre belirlenmiştir. Hedef ortaklık paylarının satışına ilişkin anlaşma yapıldığının kamuya duyurulduğu 24.05.2021 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde oluşan payın günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 5,33 TL’den pay alım teklifinde bulunulmaktadır. 20.02.2020 tarih ve 7222 saylı Kanun 27. maddesi ile 6362 sayılı SPKn. 26. maddesinde yapılan değişiklik çerçevesinde; ETILR’in değişiklik şartlarını taşıyan diğer ortaklarına pay alım teklifinde bulunmak üzere; Pay Alım Teklifi Bilgi Formu’nun onaylanması talebiyle SPK’ya bugün (01.06.2021) itibariyle başvuru yapılmıştır.

FMIZP… Şirket tarafından yenileme amacıyla 640.000 Euro (altıyüzkırkbin Avro) tutarında robot yükleme boşaltma otomasyonlu CNC torna ve 1.730.000 USD (birmilyonyediyüzotuzbin Amerikan Doları) tutarında puntasız taşlama hattı yatırımlarının yapılmasına, bu yatırımlarla ilgili olarak yeni bir yatırım teşvik belgesi çıkarılması için T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvurulmasına ve ilgili mevzuatın gerektirdiği tüm işlemlerin yapılmasına karar vermiştir.

FORMT… Şirketin esas sözleşmesinin “SERMAYE” başlıklı 6. maddesindeki Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000.-TL (Üç Yüz Milyon Türk Lirası) olarak belirlenmiş olup, bu tavanın 1.200.000.000.-TL (Bir Milyar İki Yüz Milyon Türk Lirası)’na arttırılmasına ve tavan geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde değiştirilmesine Esas Sözleşme değişikliği ve kayıtlı sermaye tavanının artırılması için gerekli izinlerin alınmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’na ve ilgili diğer mercilere gerekli başvuruların yapılmasına, Esas Sözleşme tadilinin yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

ITTFH, ADESE… Şirket ile Vakıf Katılım Bankası A.Ş. arasında 28.03.2019 tarihinde düzenlenen 22.150.000 TL. ve 05.11.2019 tarihinde düzenlenen 38.643.500 TL. tutarlarındaki Vefa (Geri Alım) hakkı tesisi protokolünün süresi 31.08. 2021 tarihine uzatılmıştır. Şirket ile Burgan Bank A.Ş. arasında 29.05.2019 tarihinde düzenlenen 9.340.000 TL. tutarındaki Vefa (Geri Alım) hakkı tesisi protokolünün süresi 30.06. 2021 tarihine uzatılmıştır.

ITTFH, ADESE… Yönetim Kurulunun 01.06.2021 tarihli (Bugün) toplantısında; Tamamı ödenmiş 30.000.000- TL sermayesine, nominal 27.005.980- TL karşılığı %90,02 oranında iştirak edilen doğrudan bağlı ortaklık İmaş Makina San. A.Ş.’ de sahip olunan, beheri 1,0-TL olan, tamamı nama yazılı 3.000.000 adet payın Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan 15.02.2021 tarihli değerleme raporunda belirlenen 485.625.218-TL toplam piyasa değeri üzerinden hesaplanan 48.562.522-TL bedel karşılığı Noya Çelik San.ve Tic. A.Ş.’ ye satılmasına karar verilmiş olup; satış bedelinin 23.000.000-TL ‘lik kısmı nakden ve peşin olarak tahsil edilmiştir. Satış bedelinin kalan 25.562.522-TL ‘lik kısmı, ilk taksit ödemesi 30.06.2021 tarihinde olmak üzere, aylık 5.112.505-TL eşit taksitler halinde, 5 taksitte tahsil edilecektir. Her bir taksit tutarı, sözleşme tarihinden (01.06.2021) itibaren işlemek üzere Şirketin banka mevduatlarına uygulanan en yüksek faiz oranı olan aylık %19 oranında faiz eklenerek tahsil edilecektir. Sözleşmeye göre hisse devri son taksit tarihi olan 29.10.2021 tarihinde hisse devir bedelinin tamamının Şirkete ödenmesi sonrası gerçekleştirilecektir. Hisse devri gerçekleştikten sonra Şirketin İmaş Makina San. A.Ş. sermayesindeki ortaklık payı %80,02, Noya Çelik San.ve Tic. A.Ş.’nin ortaklık payı %10 olacaktır. Bağlı ortaklık Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’nin İmaş Makina San. A.Ş. sermayesindeki %9,98 olan ortaklık payı değişmeyecektir.

 IZFAS… 01.06.2021 tarihli yönetim kurulu kararında; Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve A-1 Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarda 2.092.707 TL ana ortaklık karı ve yasal kayıtlarda da 1.988.576,01 TL dönem net karı olmasına karşılık, 2020 yılı faaliyetlerinden elde edilen karın, şirket esas sözleşmesinin 15. maddesi ve kar dağıtım tablosunda gösterildiği şekilde dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak şirket bünyesinde tutulmasına, söz konusu kararın 28.06.2021 tarihinde yapılacak şirket Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar vermiştir.

KNFRT… Şirket Yönetim Kurulu, 2020 yılı karından ödenecek vergilerin düşülmesinden ve 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasından sonra kalan karın; şirketin mevcut ticari ve finansal borçlarının ödenmesi ve yapılan yatırımlarla artan kapasite nedeniyle yüksek üretim sezonundaki nakit ihtiyaçları gözetilerek ve Koronavirüs (Covid-19) gelişmeleri nedeniyle ihtiyatlılık prensibi ile finansal yapısının da güçlendirilmesi ve talep edilen sermaye tavan artırımı neticesinde geçmiş yıl karlarından bedelsiz sermaye artırımı sağlayabilmek amacıyla Geçmiş Yıl Karlarına aktarılmasına ve 2020 yılı için kar dağıtımı yapılmamasına ve konunun Genel Kurul onayına sunulmasına katılanların oybirliğiyle karar vermiştir.

KNFRT… Şirket Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas sözleşmesinin 7. Maddesinde belirtilen şirket kayıtlı sermaye tavanının 99.000.000 TL (Doksandokuz Milyon Türk Lirası) artırılarak, 33.000.000 TL’den (Otuzüç Milyon Türk Lirası) 132.000.000 TL’ye (YüzOtuzikiMilyon Türk Lirası ) yükseltilmesine karar verilmiştir, ek ile şirket Esas sözleşmesinin “Sermaye ve Payların Nev’i” Başlıklı 6. Maddesinin tadiline ve değişikliğe ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınması ve ilk Genel Kurulda Pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

LINK… Şirketin bugün yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 29 Nisan 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında karara bağlanan kâr dağıtım önerisinin onaylanmasına karar verilmiştir. Söz konusu kâr dağıtım önerisi çerçevesinde hazırlanan kâr dağıtım tablosu işbu özel durum açıklaması içerisinde verilmektedir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939438

ORGE… Şirketin devam eden işleri arasında yer alan Dudullu-Bostancı Metro Projesi’nde, işveren Şenbay-KolinKalyon Dudullu Bostancı Metro Yapım Ortaklığı ile 239.904,21 Euro+KDV tutarında fiyat farkına ilişkin sözleşme zeyilnamesi imzalanmıştır. Böylece Dudullu-Bostancı Metro Projesi’nde toplam sözleşme büyüklüğü 2.186.018,30 Euro+KDV tutarına ulaşmıştır. İşin Mayıs 2022’de bitirilmesi planlanmaktadır.

NTGAZ… Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurula sunulması uygun görülmüştür. Söz konusu finansal tablolar ile Şirketin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda; TFRS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 90.198.685 TL net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 36.981.608,61 TL cari yıl dönem karı bulunduğu görülerek; a) Şirket Esas Sözleşmesinin Karın Tespit ve Tevzii başlıklı 17. Maddesi ve Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken genel kanuni yedek akçenin ayrılması, b) Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca düşük olan tutarın kar payı olarak dağıtılması öngörüldüğünden VUK kayıtları uyarınca 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde ait gerekli yasal akçeler ayrıldıktan sonra oluşan 3.500.222,02 TL’nin ve geçmiş dönem karlarından gelen toplam 28.999.777,98.-TL’nin böylelikle toplamda 32.500.000-TL’nin, pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılması, c) Kar payı ödeme tarihinin 28.06.2021 olarak belirlenmesi, hususlarının 24.06.2021 tarihinde yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

OLMIP… “4 Ocak 2021 tarihinde imzalanan pay alım ve satım sözleşmesi tahtında öngörülen hisse devir işlemi 31 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanmıştır. Bunun sonucu olarak şirket Mondi Corrugated B.V.’nin (“Mondi”), Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.’deki pay sahipliği oranı %0’dan %90,38’e yükselmiş ve Mondi’nin Sermaye Piyasası Kanunu’nun 26’ncı maddesi hükmü ile Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) hükümleri uyarınca pay alım teklifinde bulunması zorunluluğu doğmuştur. Söz konusu zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğü kapsamında pay alım teklifinde bulunmak ve bu amaçla hazırlanan pay alım teklifi bilgi formunun onaylanması talebi ile Mondi tarafından İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile bugün (01/06/2021) Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli başvuru yapılmıştır.

 PARSN… T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 21.05.2021 tarih ve E-50035491-431.02- 00064042426 sayılı yazısına istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin, Sermaye ve Paylar başlıklı 6. maddesinin değişikliği Türk Ticaret Kanunu’nun 333.maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

PRZMA… Şirketin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan KST geçerlilik tarihi ile ilgili karar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 01.06.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

ARCLK… Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Şirketin “BB” olan yabancı para ve TL cinsinden uzun vadeli kredi notlarını “BB+”ya yükseltti. “AAA(tur)” olan Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notunu teyit etti. Notların görünümü durağandır. Şirketin “BB” olan kıdemli teminatsız tahvil notunu “BB+”ya yükseltti. Aynı zamanda Fitch, Arçelik’in 2026 vadeli 350 milyon Euro tutarındaki yeşil tahvillerine “BB+” nihai notu verdi.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu